Category Archives: Khoan rút lõi bê tông

Khoan rút lõi bê tông hay khoan lỗ neo là kỹ thuật dùng mũi khoan vào lớp bê tông để rút lõi bê tông tại khu vực cần thi công ra ngoài để cấy lỗi bu lông hoặc nhồi cột.

Gọi ngay